IMS68 / Pixabay

2. Newtonov zákon I – príklady

Pr. 1: Na obrázkoch sú dve rakety. Ktorá z nich letia rýchlejšie?
1
Pr. 2: Nakresli obrázok upuštěného kameňa. Do obrázku vyznač pôsobiace sily, ich výslednicu aj smer jeho pohybu. Akým spôsobom sa pohybuje?
Pr. 3: Nakresli obrázok tehličky kĺžuceho po stole. Aké na neho pôsobia sily? aká je ich výslednica? Ako sa tehlička pohybuje?
Pr. 4: Nakresli obrázok Zeme a Mesiaca. Do obrázku vyznač sily, ktoré pôsobia na Mesiac a smer jeho pohybu okolo Zeme. Akým spôsobom sa pohybuje?
Pr. 5: Prejdi riešenie predchádzajúcich príkladov a rozhodni, ako v rôznych situáciách ovplyvňuje výsledná sila pohyb.
Pr. 6: Zmeraj trenie, ktoré pôsobia na korčuliara proti pohybu pri jazde na kolieskových korčuliach.
Pr. 7: Ťahaj silomerom korčuliarov silou, ktorá väčšia ako trenie brzdiaci jeho pohyb. akým spôsobom sa korčuliar pohybuje?
Pr. 8: Zväčši veľkosť sily, ktorú ťaháš experimentátora. Ako sa zmení jeho pohyb?
Pr. 9: Zaveste na korčuliarov ďalšieho člena skupiny. Zmení sa tretí, ktoré pôsobia proti jeho pohybu pri jazde na korčuliach? Zmeraj toto trenie
Pr. 10: Ťahaj korčuliarov záťažou silomerom tak, aby na neho pôsobila rovnaká výsledná sila ako v príklade 4. Ako sa pohybuje?
Pr. 11: Na čom závisí veľkosť zrýchlenia, ktoré spôsobuje výsledná sila?